В последните години постоянно слушаме, четем или сами сме свидетели на още един наболял проблем, свързан с околната среда – замърсяването на въздуха. Но в този случай вече значително се усещат последиците на действията ни – моментът, в който вече замърсеният въздух се връща обратно в тялото ни – като един невидим убиец, който застрашава и бавно разрушава здравето ни.

Как и с какво бива замърсяван въздуха?

Замърсяването на въздуха възниква, когато в земната атмосфера попаднат вредни или прекомерни количества вещества, включително газове (CO 2 , CO, SO 2 , NO, CH 4 , CFC, радон и др.), частици (органични и неорганични) и биологични молекули. Както човешката дейност, така и естествените процеси могат да причинят замърсяване на въздуха.

Естествени процеси, които замърсяват въздуха

Не само човекът със своята дейност нарушава качеството на въздуха. Съществуват и естествени процеси, при които в атмосферата навлизат опасни елементи, като:

 • прах от природни източници, като големи площи земя с малко или никаква растителност
 • метанът, който се отделя в изпражненията на някои животни, като едрия рогат добитък
 • радоновият газ, който се образува при радиоактивно разпадане на радий в земната кора. Радонът е благороден газ, който се счита за опасен за здравето, натрупва се в сгради, особено в затворени помещения като мазета. Радонът е втората най-честа причина за рак на белия дроб след тютюнопушенето
 • димът и въглеродният диоксид от пожари причиняват 75% от замърсяването на въздуха в общ план, спрямо концентрацията на замърсяването
 • растителността в някои региони излъчва екологично значими количества летливи органични съединения (ЛОС) в по-топлите дни. Тези ЛОС реагират с първични антропогенни замърсители – по-специално с NO2 , SO2 и антропогенни органични въглеродни съединения – за да създадат сезонно замъгляване от вторични замърсители
 • Тополата, дъбът и върбата са някои примери за растителност, които могат да произведат изобилие от ЛОС. Отделянето на ЛОС от тези видове води до нива на озон до осем пъти по-високи от останалите дървесни видове
 • Вулканична активност, при която се получават сярни, хлорни и пепелни частици

Горивата и контролираните пожари

Dry Grass Field Fire Disaster

Човешката дейност, по отношение на замърсяването на въздуха, е свързана най-вече с изгарянето на множество видове гориво. Едни от най-интензивните замърсители са стационарните източници, включващи димните газове на централи за изкопаеми горива, производствените съоръжения (фабрики), пещите за изгаряне на отпадъци, както и отоплителни устройства, използващи гориво. В бедните страни изгарянето на биомаса (дървесина, растителни отпадъци, тор) е основният замърсител на въздуха. Друга дейност, която влошава значително качеството на въздуха, е извършването на контролирани пожари – техника, която понякога се използва при управление на горите, при земеделието, възстановяване на прерии или намаляване на парниковите газове.

Други източници на вредни емисии

Наторената земеделска земя също може да бъде източник на азотни оксиди. Отлагането на отпадъци в депата води до генериране на метан – химично съединение, което е леснозапалимо и може да образува експлозивни смеси при допир с въздуха. Освен това метанът има задушаващ ефект и има способността да измести кислорода в затворено пространство. Асфиксия или задушаване може да доведе до намаляване на концентрацията на кислород в тялото ни до под 19,5 % чрез изместване. Военните ресурси като ядрени оръжия, токсични газове и ракети оставят след себе си радиоактивни отпадъци, замърсяващи подпочвените води и атмосферата. Други източници на замърсяването на въздуха, които са интегрирани в ежедневието на почти всеки от нас, са:

 • моторни превозни средства, кораби и самолети
 • изпарения от боя, спрей за коса, лак, аерозолни спрейове и други разтворители (вижте статията ни за продуктите, които унищожават озоновия слой)
 • офис оборудване като лазерни принтери и копирни машини. По тази причина е необходимо такъв вид устройства да бъдат поставяни в отделни помещения, които се проветряват.
 • тютюнопушенето в затворени помещения

Какво представляват фините прахови частици и защо е важно да следим концентрацията им на мястото, на което живеем?

Фините прахови частици (ФПЧ) са основният и най-масов причинител на замърсяването на въздуха. Те могат да бъдат твърди частици, малки водни капчици и допълнително адсорбирани на повърхността им други химически субстанции (органични съединения, метали, алергени под формата на фрагменти от полени, плесени, спори). Някои частици, като прах, мръсотия, сажди или дим, са достатъчно големи или тъмни, за да се видят с просто око. Други са толкова малки, че могат да бъдат открити само с помощта на електронен микроскоп. В зависимост от размерите и концентрацията им те влияят по следните начини на организма:

 •  частиците над 10 микрона в диаметър достигат само до горните отдели на дихателната система, където се задържат и елиминират. Могат да провокират оплаквания предимно от дразнене на очите, носа и гърлото
 • ФПЧ с размери между 10 и 2,5 микрона достигат до белите дробове
 • ФПЧ с размери под 2,5 микрона в диаметър, достигат до алвеолите, откъдето могат да попаднат в кръвообращението, а чрез него до всички органи и системи в организма

Какво е допустимото количество на прахови частици в атмосферата?

Концентрацията на фини прахови частици във въздуха се счита за нормална, когато е под 10 μg/м 3 . Разработени са карти, на които в реално време можем да проследим колко и от кои прахови частици се намират в атмосферата на мястото, на което живеем, в реално време. За съжаление на тях ясно се вижда, че в по-големите градове замърсяването на въздуха е надвишено десетки пъти, което през зимния период може да премине концентрация на на ФПЧ над 1000 μg/м 3 .

Какви са пораженията от замърсяването на въздуха?

Лека кола на бензиностанция, която се зарежда с гориво.

Статистиките на Световната здравна организация са силен аргумент за това колко е голям проблемът със замърсяването на въздуха. Влошеното му качество причинява смъртта на над 1 млн. души от инсулт всяка година, над 2 млн. души са поразени от сърдечни болести и над 1, 5 млн. са тези с белодробни усложнения с фатален край. Отделно с това е обвързан и проблема с нарушаването на озоновия слой и произтичащите от това климатични промени. Изкопаемите горива и въглищата са основните фактори, допринасящи за замърсяването на въздуха.

Как можем да намалим вредните емисии в атмосферата?

Избирането на алтернативни или възобновяеми енергийни източници представлява практично решение срещу замърсяването на въздуха. Такива са вятърната енергия, геотермална и слънчевата енергия, както и хидроенергията. Срещаме ги в електрическите автомобили, слънчевите панели, топлоелектроцентралите. Макар и много бавно, на доста места тези видове енергия вече се усвояват. За съжаление не всеки човек може да си позволи да интегрира някои от тези алтернативи, тъй като цените на тези, които може да се използват в ежедневието ни, като електроавтомобил или слънчев панел, все още са доста високи.

Все пак има начини, малки стъпки, с които да намалим замърсяването на въздуха в средата, в която живеем – като това да спрем употребата на различни вредни аерозоли в ежедневието си и когато можем, да се движим пеша, с колело или с градския транспорт.