Общи условия на FORLIFE.BG за провеждане на Програмата „Стани посланик“

 • BG е он-лайн магазин, притежание на “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202739497, със седалище  и адрес на управление  в гр.Стара Загора ул. „Ангел Кънчев” N 59, ет.4 , ап.16.
 • Програмата „Стани посланик“ се провежда от “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД с предварително планирана продължителност – от 06.2020 до 17.06.2030  и без териториални ограничения. В зависимост от обстоятелствата, “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД  си запазва правото да продължи или ограничи времево и/или териториално Програмата „Стани посланик“ както и изцяло да прекрати провеждането й по своя преценка.
 • Програмата „Стани посланик“ се провежда от “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД съобразно настоящите Общи условия, които могат да бъдат променяни от “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД. Всяка промяна влиза в сила от момента на обявяването й във BG., освен ако изрично не бъде указано друго.
 • „Посланик“ е всяко физическо лице, от чието име е регистриран профил на „посланик“  чрез попълване на данните, отбелязани в съответния формуляр на BG. Попълването на полетата  отбелязани с „*“ е задължително.
 • Всеки регистриран „посланик“ получава възможност да генерира уникален „линк“ за достъп до BG., чието предназначение е да идентифицира съпричастността на посланика към извършваните покупки от потребители в он-лайн магазина FORLIFE.BG.
 • Всеки посланик получава правото да кани трети лица да извършат посещение и покупка от он-лайн магазина BG. предлагайки им да направят това чрез неговия уникален „линк“ за достъп.
 • Посланика получава бонус точки за всяка покупка от он-лайн магазина BG., към която е бил съпричастен. Съпричастността на посланика за извършване на покупка се установява единствено и само, ако купувачът е осъществил достъп до формуляра за поръчката посредством уникалния „линк“ за достъп на Посланика.
 • Бонус точките се натрупват само за реално извършени покупки – получени и заплатени от потребителите стоки и услуги, и са в размер на 8% от стойността на покупката без разходите за доставка до местоназначението, освен в случаите на промоционални покупки, за които има обявени специални условия.
 • Бонус точките от всяка покупка се натрупват и отчитат по индивидуална партида на посланика, достъпна за проследяване чрез профила му в сайта https://www.forlife.bg/.

 

 • “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД осребрява натрупаните бонус-точки на Посланика при надхвърляне на 200 бонус точки, като 1 бонус точка се приравнява на 0,80 лева. Суми под 200 лева не подлежат на осребряване. Осребряването се извършва на основание депозирано от Посланика искане за плащане, посредством съответната функционалност в сайта и след представяне на изискващите се от законодателството данни и декларации (актуалния комплект документи може да бъде изтеглен от: https://www.forlife.bg/deklaracia-01 ) на адреса на “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” в град Стара Загора, Цар Симеон Велики 100, офис 400. Сумите се изплащат по посочена от посланика банкова сметка, в срок до 7 работни дни от депозиране на изискуемите документи.  В случаите, в които законодателството изисква, се извършват съответни удръжки за сметка на получателя на сумата – за данък върху доходите и/или осигурителни вноски.
 • Посланика има право да използва натрупаните бонус точки, за получаване на отстъпка при извършване на своите лични покупки от BG като 1 бонус точка се приравнява на 1,00 лев. Максималната отстъпка, която може да бъде използвана при покупката на един продукт или услуга е до 100% от цената му, освен ако изрично не е посочено друго. Използването на бонус точките за отстъпка се извършва посредством съответната функционалност на менютата за поръчка на стоки и услуги на сайта https://www.forlife.bg и на телефон 042 6000 10.
 • С регистрацията си като посланик всяко лице приема настоящите условия на “СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД и се задължава:
 • Да спазва правилата за участие в Програмата;
 • Да спазва добрия тон и добрите нрави;
 • Да не извършва каквито и да било активности като посланик, които биха могли да асоциират „СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД и/или bg с обществено неприемливи или несъвместими с мисията на компанията дейности, факти, събития или лица,
 • „СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД има правото по своя преценка и без да е длъжно да се мотивира, да оценя/ва активността на посланика и без предупреждение да анулира регистрацията му и да прекрати неотменимо участието му в програмата във всеки един случай в който прецени че:
 • Активността на посланика е недостатъчна (няма активност в продължение на 2 или повече месеца) и/или
 • Активността на посланика нарушава настоящите условия, и/или
 • Активността на посланика е обществено неприемлива или несъвместима с мисията на компанията и/или
 • Активността на посланика води до публикуване на спам съдържание с линкове към forlife.bg и/или
 • Активността на посланика представя фирмата в негативна светлина.
 • Прекратяването на участието в програмата настъпва с дерегистрацията на лицето и може да бъде извършена лично от него по всяко време – чрез използване на съответната функционалност в сайта или служебно –  от „СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД в предвидените с настоящите условия случаи.
 • При прекратяване на участие в Програмата, независимо от причината за това „СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД не дължи компенсации или обезщетения. При предсрочно прекратяване на Програмата по решение на „СТЕВИЯ ФОР ЛАЙФ” ООД ще бъде предоставена възможност на посланиците, чиято регистрация е прекратена по тази причина, да използват натрупаните бонус точки за получаване на отстъпки при покупка от он-лайн магазина или да поискат осребряването им, ако са налице условията за това, в достатъчен период от време, не по-кратък от един месец.
 • Предоставените във връзка с участието в Програмата лични данни се събират обработват съобразно изискванията на законодателството. Защитата на личните данни се осъществява съобразно КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА Стевия фор Лайф ООД – https://www.forlife.bg/cookie-policy.
 • Забранява се на участниците в програмата да използват лични данни на други лица.
 • Стевия фор Лайф ООД не носи отговорност, ако поради представяне на некоректни, непълни или неверни данни Посланикът се окаже в невъзможност да се идентифицира и/или да изпълни изискванията на настоящите условия или закона за осребряване/използване на натрупаните по програмата бонус точки.
 • Посланикът действа от свое име, включително и при споделянето на своя линк, на свой риск и отговорност, включително, но не само, по отношение избора на адресати и наличието на тяхното съгласие за получаване на съобщенията му (в случаите, в които такова се изисква от закона).
 • Посланикът няма право да извършва активности и прави съобщения от името на Стевия фор Лайф ООД и компанията не носи каквато и да било отговорност за действията на посланика. В случай на претенции от трети лица, основани на действия на Посланика, отговорността за всички последици се носи от посланика. В случай, че в резултат от действия на Посланика на Стевия фор Лайф ООД бъдат наложени административни санкции и/или към компанията бъдат отправени претенции за компенсации от трети лица, лицето, действало като посланик, ще дължи обезщетение в размер на платените санкции/компенсации, а също и компенсиране на съдебните разноски до размера, в който са били разумно направени, ако  Стевия фор Лайф ООД е предприемало  действия за съдебна защита..

Настоящите условия са приети и влизат в сила от 17.06.2020 г. Всички версии са достъпни на  https://www.forlife.bg/obshti-uslovia-partniori